Migræne og etniske minoriteter

Foskelle blandt etniske minoriteter

En undersøgelse udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2023 viser, at migræne/hyppig hovedpine rapporteres af mere end 17% af etniske danskere. Blandt mennesker af anden europæisk herkomst end dansk samt personer af mellemøstlig eller nordafrikansk baggrund, lider mere end 25% af sygdommen. Alle tallene er høje, men undersøgelsen viser, at der er forskel på frekvensen blandt grupperne. 

Høj stress opleves af næsten 50% af personer med mellemøstlig eller nordafrikansk baggrund og blandt 46% med anden europæisk baggrund end dansk, mens andelen er lavest blandt personer med dansk baggrund, som lander på 27%, hvad der dog stadig er bemærkelsesværdigt.

Diagnosticering og behandling

Desværre findes der forskelle i behandling af migræne og hovedpine på alle niveauer. Fra for sen eller ingen diagnose til forskelle i behandling, når det kommer til etniske minoriteter. I en amerikansk kontekst ses det, at samlet set er BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) mindre tilbøjelige til at søge behandling hos en sundhedsudbyder. Sådan er det også indenfor migræne og hovedpine. Blandt patienter med hovedpine søger kun 46% af sorte patienter hjælp fra sundhedsudbydere sammenlignet med 72 % af hvide patienter. Dette skyldes en række faktorer såsom diskrimination, økonomiske problemer og manglende adgang. I dansk sammenhæng ses det dog også, at mange med minoritetsbaggrund har sværere ved at navigere i sundhedssystemet og ofte ikke modtager den nødvendige hjælp.

Generelt får sorte og latinamerikanske patienter sjældnere hovedpine- eller migrænediagnoser sammenlignet med hvide patienter. Kun 47% af sorte patienter med hovedpine har en officiel hovedpinediagnose hvor det gælder 70% af hvide patienter. Det er en forudsætning for god behandling, at man får en diagnose. I tråd med andre studier, ser man også en stor forskel på, hvordan sundhedspersonale behandler etniske minoriteter. I USA modtager kun 14 % af sorte patienter recepter på medicin mod migræne sammenlignet med 37 % af hvide patienter med hovedpine. I disse tal korrigeres der for uddannelse og indkomst.

Den forskel, som Danmark overser

Det er som sagt veldokumenteret, også i dansk sammenhæng, at hovedpine og migræne er mere hyppigt forekommende blandt etniske minoriteter end blandt majoritetsbefolkningen. Alligevel er det noget, man skal finde frem i en separat rapport, som der ikke henvises til på  f.eks. Nationalt Videnscenter for Hovedpine. 

Det er også helt almindeligt i dansk forskning i migræne, at etnicitet ikke overvejes som andet end noget, man afgrænser sig fra at forholde sig til. Selv Sundhedsstyrelsens undersøgelse af sundhed blandt etniske minoriteter gennemføres kun på dansk, og ikke på nogen andre sprog. Det er bekymrende, at man ikke har opmærksomhed på minoriteters særlige forhold, og hvad man kan gøre for at afhjælpe problemerne, for på den måde at imødegå de åbenlyse problemer, vi har med ulighed i sundhed i Danmark.

Litteratur

The American Migraine Association: Looking at racial disparities in migraine and headache care, why they exist and what we can do about them, https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/racial-disparities-in-migraine-care/ tilgået 11. Februar 2024

Sundhedsstyrelsen 2023: Sundhed blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund

The American Migraine Association: Looking at racial disparities in migraine and headache care, why they exist and what we can do about them, https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/racial-disparities-in-migraine-care/ tilgået 11. Februar 2024

Sundhedsstyrelsen 2023: Sundhed blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund